1.  Bendrosios nuostatos.

1.1. Šios prekių Pirkimo - Pardavimo Taisyklės (toliau - Taisyklės) yra tiek mums, tiek Jums privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Jūsų (toliau - Pirkėjo) ir mūsų (toliau - Pardavėjo) teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu - pardavimu elektroninėje parduotuvėje www.cozymozyhome.com susijusios nuostatos.

1.2. Pirkti elektroninėje parduotuvėje gali ir turi teisę:
- veiksnūs suaugę fiziniai asmenys, t.y. pilnametystės sulaukę asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
- nepilnamečiai asmenys nuo 14-os (keturiolikos) iki 18-os (aštuoniolikos) metų amžiaus, turėdami tėvų ar jais besirūpinančių asmenų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
Pateikdamas užsakymą Pirkėjas patvirtina, jog turi teisę pirkti elektroninėje parduotuvėje.

1.3. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas taip pat patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.

1.4. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformuoja prekių krepšelį, nurodo pristatymo adresą, pasirenka atsiskaitymo būdą ir, susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką "Pirkti".


2. Asmens duomenų apsauga.

2.1.  Užsisakant prekes elektroninėje parduotuvėje www.cozymozyhome.com, tam, kad pirkimas vyktų sklandžiai, Pirkėjas privalo pateikti pirkimo metu prašomus duomenis: vardą, pavardę, adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.

2.2. Pirkėjas taip pat yra atsakingas už teisingų duomenų pirkimo metu pateikimą.

2.3. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymo vykdymo tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

2.4. Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais tik tuo atveju, jei Pirkėjas pats išreiškia tam sutikimą.

2.5. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.


3. PIRKĖJO teisės ir įsipareigojimai.

3.1. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui sutartą sumą už užsakytas prekes ir jas priimti.

3.2. Pirkėjas įsipareigoja užsakymo bei atsiskaitymo formoje pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu užsakymo bei atsiskaitymo formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, www.cozymozyhome.com turi teisę anuliuoti Pirkėjo registraciją bei užsakymą.

3.3. Pasikeitus Pirkėjo duomenims, pateiktiems pirkimo formoje, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją apie pasikeitusius Pirkėjo duomenis.

3.4. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo - pardavimo sutarties, laikantis Grąžinimo taisyklėse išdėstytų nuostatų.

3.5. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą elektroninėje parduotuvėje www.cozymozyhome.com, sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja laikytis jų ir nustatytų LR teisės aktų.


4. PARDAVĖJO teisės ir įsipareigojimai.

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės www.cozymozyhome.com teikiamomis paslaugomis.

4.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti  Pirkėjo teisę į privatumą ir į Pirkėjui priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą pirkimo formoje, ir neperleisti jos tretiesiems asmenims.

4.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

4.4. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve.

4.5. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Tačiau Pardavėjas įsipareigoja įvykdyti visus iki to laiko prisiimtus įsipareigojimus, o negalėdamas to padaryti, grąžinti Pirkėjui pinigus.

4.6. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas.

4.7. Jei Pirkėjas po Taisyklių sąlygų pasikeitimo ir toliau naudojasi www.cozymozyhome.com teikiamomis paslaugomis, yra laikoma, jog Pirkėjas sutiko su Taisyklių pakeitimu.


5. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka bei terminai.

5.1. Elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas internetu gali pirkti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą.

5.2. Užsakymai priimami naudojantis elektronine parduotuve www.cozymozyhome.com.

5.3. Visos prekių kainos elektroninėje parduotuvėje nurodytos eurais, įskaitant PVM, jei toks turi būti skaičiuojamas.

5.4. Pirkėjas įsipareigoja apmokėti užsakymą per 3 (tris) kalendorines dienas nuo užsakymo patvirtinimo dienos.  Siuntinys pradedamas ruošti tik gavus apmokėjimą už prekes.


6. Prekių pristatymas.

6.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

6.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu. Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

6.3. Prekės pagaminimo ir išsiuntimo terminas gali skirtis ir priklauso nuo konkrečios prekės, todėl yra nurodytas prie kiekvienos prekės atskirai.

6.4. Pardavėjas visais atvejais atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų nesilaikymą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

6.5. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta gaunama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje gautos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis.

6.6. Pirkėjas privalo el. paštu pateikti Pardavėjui pažeisto siuntinio ir / arba prekės  (-ių) nuotraukas.


7. Prekių kokybė, garantijos.

7.1. Visi elektroninėje parduotuvėje www.cozymozyhome.com parduodamų prekių duomenys nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

7.2. Papildančiose prekių nuotraukose pavaizduoti prekių kiekiai ne visada yra tiesiogiai susiję su prekės kaina - nuotraukoje prekių gali būti pavaizduota daugiau nei vieno vieneto kaina. Matavimo vienetai ir juos atitinkanti prekės kaina yra nurodyti prekės aprašyme.

7.3. Prekių spalva, priklausomai nuo Pirkėjo naudojamo monitoriaus ir jo nustatymų, gali nežymiai skirtis.


8. Rinkodara ir informacija.

8.1. Pardavėjas elektroninėje parduotuvėje www.cozymozyhome.com gali organizuoti įvairias akcijas ir pasiūlymus.

8.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento.

8.3. Pardavėjas pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo pirkimo metu nurodytu elektroninio pašto adresu.

8.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje "Kontaktai" nurodytais kontaktais.

8.5. Pardavėjas neatsako, jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų, žinutėms patenkant į SPAM katalogą, ar dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.

8.6. Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais šių Taisyklių 2.4. punkte nurodytomis sąlygomis.


9. Baigiamosios nuostatos.

9.1. Šios prekių Pirkimo - Pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

9.2. Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.